Disclaimer

Nederlands

Deze service, zoals deze wordt aangeboden is zonder garanties in welke vorm dan ook. Gebruik van deze dienst is geheel op eigen risico. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze service.

De dienst maakt het mogelijk om indirect op externe websites van derden te browsen. Wij zijn niet, op welke manier dan ook, verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die toegankelijk zijn via onze service. Een website bekeken via onze service is op geen enkele wijze eigendom van of in verband te brengen met deze website.

De term "indirect surfen" verwijst naar de server waar u verbinding mee maakt. Tijdens "direct surfen" maakt u verbinding met de server welke u de bron die u opvraagt laat zien. Tijdens "indirect surfen" verbindt u met onze server. Onze website download de website en stuurt het door naar u.

Elke bron (Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: webpagina's, afbeeldingen, bestanden) gedownload via onze service kan worden veranderd. Dit kan omvatten, maar is niet gelimiteerd tot, het bewerken van links zodat eventuele bronnen waarnaar wordt verwezen door de gebruiker ook via "indirect surfen" kunnen worden bekeken. De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van dit proces kunnen wij niet garanderen. De bron die u ontvangt, kan afwijken van de originele weergave van de bron.

Een bijeffect van "indirect surfen" kan anonimiteit zijn. Door het verbinden met onze server in plaats van de doel server, kan de doel server uw IP-adres niet zien. Echter garanderen wij niet dat onze service volledig anoniem is. De gedownloade bron kan verwijzen naar andere bronnen die uw browser automatisch download. De service probeert al deze verzoeken om te leiden via onze server, het kan voorkomen dat dit niet lukt. Een enkel direct verzoek zal uw anonimiteit licht kunnen aantasten.

Deze service kan een bron over een beveiligde verbinding downloaden maar stuurt het misschien terug naar u over een onbeveiligde verbinding. Vul geen zeer vertrouwelijke informatie in als u niet met een beveiligde verbinding naar onze server bent verbonden (niveau bankzaken en dergelijke), wij kunnen dan niet controleren of mensen de gegevens aftappen.

In het geval van misbruik van onze service, zullen wij stappen moeten ondernemen. Dit kan zijn, maar is niet gelimiteerd tot, een blokkade van uw IP-adres. Het via onze service omzeilen van blokkades op andere websites valt ook onder misbruik.

Vragen? Neem contact op!


English

This service is provided as is, without warranty of any kind. Use of this service is entirely at your own risk. We cannot take responsibility for any direct or indirect damages resulting from the use of this service.

The service allows indirect browsing of external, third-party websites. We are not responsible for the content on any external websites that may be accessible through our service. A website viewed through our service is in no way owned by or associated with this website.

The term "indirect browsing" refers to the server which you connect to. During "direct" browsing, you connect to the server which provides the resource you are requesting. During "indirect" browsing, you connect to our server. Our script downloads the requested resource and forwards it to you.

Any resource (such as web pages, images, files) downloaded through our service may be modified. This may include, but is not limited to, editing URLs so that any resources referenced by the target resource are also downloaded indirectly. The accuracy and reliablity of this process is not guaranteed. The resource which you receive may not be an accurate representation of the resource requested.

A side-effect of indirect browsing may be anonymity. By connecting to our server instead of the target server, the target server does not see your IP address. However, we do not guarantee our service will be truly anonymous. The downloaded resource may reference other resources which your browser may automatically download. The service attempts to reroute all such requests through our server but may not be entirely successful. A single direct request will compromise your anonymity.

This service may download a resource over a secure connection but this may be sent back to you over an unsecure connection. Do not enter confidential information unless you are on a secure connection to our server.

In case of abuse of our service, we shall have to steps against you. This can be, but is not limited to, a blockade of your IP-adress. Evading bans given to you at websites or boards are abuse too.

Questions? Contact us please!


Informatie over privacy, censuur en allerlei andere dingen op en rond het internet:
Logo